نوپا تجارت آسیا

‫ﯾﮏ‬‫ ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﺍﻧﻪ‬ ‫ﺟﺴﻮﺭ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺭﺷﺪ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﺕ‌ﻫﺎﯼ ‬‫ﻧﻮﯾﻦ‬

‫ﺑﯿﺶ ‬‫ﺍﺯ‬ ‫‪15‬‬ ‫ﺳﺎﻝ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺭﻭﯾﺎﺭﻭﯾﯽ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﭼﺎﻟﺶ‌ﻫﺎ‬‫ ﺩﺭ‬ ‫ﺣﻮﺯﻩ‬ ‫ﻫﺎﯼ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ‬ ‫ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ‬

‫ﻣﺎ‬‫ﭼﻪ‬ ‫ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺩﻫﯿﻢ‬

‫ﻣﺎ‬‫ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﯿﻢ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺗﺨﺼﺺ‬ ‫ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﺍﺭﯾﻢ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺩﺍﻧﯿﻢ ‬‫ﺑﻪ‬ ‫ﮐﺪﺍﻡ‬ ‫ﺳﻤﺖ‬ ‫ﺣﺮﮐﺖ‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ‬

‫ﺑﺮﺭﺳﯽ ‬‫ﮐﺴﺐ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﮐﺎﺭ‬

‫ﺑﺎ‬‫ ﭘﯿﺪﺍ‬ ‫ﮐﺮﺩﻥ‬ ‫ﻓﺮﺻﺖ‬ ‫ﻫﺎﯼ‬‫ ﻃﻼﯾﯽ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺸﺎﻏﻞ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‪، ‬‬‫ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ‬‫ﺷﮑﻮﻓﺎ‬ ‫ﺷﺪﻥ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﺭﺍ‬ ‫ﺑﺮﺭﺳﯽ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ‬

‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‬‫ﻧﯿﺎﺯ‬ ‫ﻫﺎ ‬‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ‬

‫ﺑﻌﺪ ‬‫ﺍﺯ‬ ‫ﯾﺎﻓﺘﻦ‬ ‫ﻓﺮﺻﺖ‬ ‫ﻫﺎﯼ‬‫ ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﻫﺮ‬ ‫ﮐﺴﺐ‬ ‫ﻭ‬‫ﮐﺎﺭ‪ ،‬‬‫ﺑﻪ‬
‫ﺑﺮﺭﺳﯽ ‬‫ﻧﯿﺎﺯ‬ ‫ﻫﺎ ‬‫ﻭ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺗﯽ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﺗﺎﻣﯿﻦ‬ ‫ﺷﻮﺩ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺯﯾﻢ‬

‫ﺍﺭﺍﺋﻪ‬‫ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ‬

‫ﺑﺎ‬‫ﺑﺮﺭﺳﯽ‬ ‫ﺗﺨﺼﺼﯽ‬ ‫ﻧﯿﺎﺯ‬ ‫ﻫﺎ‬‫ﻭ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ‬ ‫ﻧﯿﺎﺯ‬ ‫‪،‬‬ ‫ﺯﻣﺎﻥ‬
‫ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﯼ‬‫ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ‬ ‫ﻫﺎﯼ‬‫ﻻﺯﻡ‬ ‫ﻓﺮﺍ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺭﺳﺪ‬

‫ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ‬‫ﺳﺎﺯﯼ ‬‫ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ‬

‫ﭘﺲ‬‫ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺎﯾﯿﺪ‬ ‫ﺷﺪﻥ‬ ‫ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺍﯼ‬ ‫ﻭﺭﻭﺩ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻓﺎﺯ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ‪،‬‬
‫ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ‬‫ﻫﺎﯾﯽ‬‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺷﺪ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻓﺎﺯ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ‬ ‫ﺁﻏﺎﺯ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮﺩ‬

‫ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ‬‫ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺍﺭﺍﺋﻪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺩﻫﯿﻢ‬

‫ﺑﺮﺍﯼ‬‫ ﺷﺮﻭﻉ‬ ‫ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪،‬‬ ‫ﻧﯿﺎﺯ‬ ‫ﺳﻨﺠﯽ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍ‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﯾﻦ‬ ‫ﻣﻄﻤﺌﻦ‬ ‫ﺗﺮﯾﻦ‬‫ﻣﺴﯿﺮ‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ‬ ‫ﺍﺳﺖ‬

مشاوره تخصصی

مشاوره تخصصی

این که یک کسب و کار از چه نقطه ای شروع کند و چگونه به بازار هدف و از چه راهی وارد شود، مهمترین سوالاتی است که در ابتدای راه‌اندازی یک تجارت باید پاسخ داده شوند. ما با مطرح کردن سؤال و یافتن جواب های مناسب شما را در این مسیر همراهی خواهیم کرد.

طراحی محصول

طراحی محصول

با بررسی تمام پتانسیل های یک کسب و کار و نیازسنجی بازار هدف میتوانیم یک محصول کامل و قابل توسعه را برای ورود به بازار طراحی کنیم. این طراحی به گونه ای خواهد بود که شرط توسعه پذیری و راحتی استفاده در آن رعایت خواهد شد.
08 Grid 1-01-svg

ارائه راهکار و برنامه ریزی

ارائه راهکار و برنامه ریزی

این که مراحل انجام یک پروژه باید به چه روشی آغاز شود و ترسیم نقشه راه برای رسیدن به هدف مشخص شده و بررسی کردن کیفیت انجام کار، یکی از توانمندی های تیم آسیا استارت آپ برای انجام پروژه ها میباشد.

اجرای پروژه

اجرای پروژه

با گردآوری متخصصانی که هر کدام در تخصص خود از بهترین ها هستند. و با پیاده‌سازی زیرساخت های استاندارد بین المللی اجرای پروژه، اجرایی بی نظیر در انتظار پروژه ای خواهد بود که ما انجام آن را قبول کرده ایم.
08 Grid 1-01-svg

برنامه ریزی بازاریابی

برنامه ریزی بازاریابی

این موضوع که یک محصول به چه روشی و از چه راهی به بازار هدف معرفی شود و چگونه با شناسایی نیازهای کاربران اقدام به جذب و تبدیل آنها به یک کاربر وفادار نماید، مهمترین بخش در تولد و بقای یک نام تجاری است. به متخصصان ما اعتماد کنید.

بیایید در مورد آینده صحبت کنیم

08 Grid 1-01-svg

از تجربه کار با ما بشنوید

‫ﺷﺮﮐﺖ‬‫ﻫﺎﯼ‬ ‫ﺯﯾﺮ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬ ‫ﺁﺳﯿﺎ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﺭﺕ‬ ‫ﺁﭖ

‫ﺗﻤﺎﻣﯽ ‬‫ﺍﯾﻦ‬ ‫ﮐﺴﺐ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﮐﺎﺭﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﺁﺳﯿﺎ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﺭﺕ‬ ‫ﺁﭖ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺍﻧﺪ‬

08 Grid 1-01-svg
003-01

‫ﺑﺎ‬‫ﻧﻘﻄﻪ‬ ‫ﺷﺮﻭﻉ‬ ‫ﻓﻘﻂ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫ﻓﺎﺻﻠﻪ‬ ‫ﺩﺍﺭﯾﺪ‬

‫ﺑﺮﺍﯼ‬‫ﺭﺍﻩ‬ ‫ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﮐﺴﺐ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﮐﺎﺭ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‬ ‫ﺯﯾﺎﺩﯼ‬ ‫ﻧﯿﺎﺯ‬ ‫ﻧﺨﻮﺍﻫﯿﺪ‬ ‫ﺩﺍﺷﺖ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺍﺭﺍﺋﻪ‬ ‫ﺭﺍﻫﮑﺎﺭ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ‬ ‫ﺟﺬﺏ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‬‫ ﺍﺻﻠﯽ‬ ‫ﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﻧﯿﺎﺯ‬ ‫ﺷﻤﺎ‬ ‫ﺭﺍ‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ‬ ‫ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﺭﺍﺩﻩ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺗﯿﻢ‬ ‫ﺳﺎﺯﯼ‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‬ ‫ﻣﻘﺪﻡ‬ ‫ﺗﺮ‬ ‫ﺍﺳﺖ‬.

08 Grid 1-01-svg
qoute1
qoute2
علیرضا بنایی

بنیانگذار آسیا استارت آپ

با تجربه ای که در ساخت و مشارکت در راه اندازی بیش از بیست استارت آپ در زمینه های گوناگون داشته ام. و با تکیه بر دانشی که حاصل بیش از پانزده سال سابقه فعالیت حرفه ای در ضمینه های گوناگون فناوری اطلاعات بوده است. با راه اندازی آسیا استارت آپ تلاش کرده ام که با گردآوری نخبگان در تخصص های گوناگون مسیر رشد کسب و کارهای نوین را هموارتر کرده و با اشتراک تجربیات این مسیر را کوتاه تر کنم.

khodam

تیم آسیا استارت آپ

‫ﺑﺎ‬‫ ﺗﯿﻢ‬ ‫ﻣﺘﺨﺼﺺ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺧﻼﻕ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺁﺷﻨﺎ‬ ‫ﺷﻮﯾﺪ‬

ﻧﻤﯽ‬ﺗﻮﺍﻥ ‬ﯾﮏ‬ ﺗﺠﺎﺭﺕ‬ ﺭﺍ‬ ﺑﻪ‬ ﺻﻮﺭﺕ‬ ﻓﺮﺩﯼ‬ ﺑﻪ‬ﻧﻘﻄﻪ‬ ﺗﻌﺎﻟﯽ‬ ﺭﺳﺎﻧﺪ.‬‬ ﺭﺍﻩ‬ ﺣﻞ،‬‬ ﺩﺍﺷﺘﻦ‬ ﯾﮏ‬ ﺗﯿﻢ‬ ﺣﺮﻓﻪ‬ ﺍﯼ‬ ﺩﺭ‬ ﮐﻨﺎﺭ‬ ﺧﻮﺩ‬ ﺍﺳﺖ . امروزه در ﺗﺠﺎﺭﺕ‬ ﺟﻬﺎﻧﯽ‬ ﻫﯿﭻ‬ ﭼﯿﺰ‬ ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ﺍﺯ‬ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‬ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ‬ ﺑﺮﺍﯼ‬ ﻫﺮ‬ﮐﺴﺐ‬ﻭ‬ ﮐﺎﺭﯼ‬ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ‬ ﻧﯿﺴﺖ.‬‬ ﻫﻤﺮﺍﻩ‬ ﺩﺍﺷﺘﻦ ‬ﯾﮏ‬ ﺗﯿﻢ‬ ﺣﺮﻓﻪ‬ ﺍﯼ‬ ﺍﺯ‬ ﻫﺮ ‬ ﻧﻈﺮ‬ ﺷﻤﺎ‬ ﺭﺍ‬ ﺩﺭ‬ ﺗﺤﻘﻖ‬ ﻫﺪﻑ‬‌ﻫﺎﯼ‬ ﺗﺮﺳﯿﻢ‬ ﺷﺪﻩ ‬ﯾﺎﺭﯼ‬ ﻣﯽ‬ ﻧﻤﺎید.

تیم مدیریت

علیرضا بنایی به عنوان مدیرعامل و بنیانگذار شرکت نقش به سزایی در شکل گیری هسته اولیه آسیا استارت آپ داشته است. تجربه ارزشمند علیرضا در کنار قدرت مدیریت شرایط بحرانی از مهمترین ویژگی های اون به حساب میاد. با ایجاد یک تیم مدیریت متخصص در کسب و کار های مختلف به خوبی توانسته ایم به این کلید طلایی دست یابیم.

تیم طراحی محصول

شما فقط هر چیزی که تو ذهنت میاد رو برای تیم طراحی محصول بازگو کن اونا خودش میدونن چجوری به محصول تبدیلش کنن. خلاقیت تو ایده های این تیم موج میزنه. با ارتباط خوبی که این تیم با تیم بچه های برنامه نویس دارن. تو طراحی محصول حدود پروژه رو کاملا میتونن مشخص کنن.

تیم برنامه نویسی

قبل از اینکه در مورد نشدنی بودن یک پروژه در دنیای فناوری به قطعیت برسید، پیشنهاد میکنیم حتما با تیم برنامه نویسی آسیا استارت آپ یه صحبتی داشته باشید. تیمی درجه یک که از نگاه اونها نشدنی در دنیای برنامه نویسی وجود نداره.

تیم تحلیل و بررسی

تخصص اصلی این تیم رو به رو شدن با واقعیت هاست اونم فقط از روی اعداد و ارقام. به هیچ وجه احساسات در روند کاری تیم تحلیل و بررسی جایی نداره. چون گزارش‌ها و عملکرد این تیم مسیر پروژه را مشخص خواهد کرد. در دنیای تحلیل و بررسی داده ها این تیم در آسیا استارت آپ نقش مهمی داره.

تیم بازاریابی

بهترین محصول ها بدون داشتن یک برنامه بازاریابی دقیق و منسجم راه به جایی نمیبرن. تیم بازاریابی آسیا استارت آپ از افرادی تشکیل شده که شناخت دقیقی از جامعه هدف محصول رو میتونه در سریعترین زمان ممکن شناسایی و تحلیل کنن و بهترین راه ورود به بازار رو با برآوردهای دقیق پیشنهاد بدن.

نحوه کار ما

خلاقیت در تمام مراحل بخش جدایی ناپذیر کار ماست

اولین تماس

بعد از شروع ارتباط شما با آسیا استارت آپ، کسب و کار و ایده مد نظر شما از جهات مختلف مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اگر امتیاز لازم را از سنجش های مختلف کسب کند، برای دیده شدن به عنوان یک پروژه آماده خواهد شد.

بحث و برنامه ریزی

با به چالش کشیدن تمام زوایای کسب و کار و یافتن راه حل مناسب برای هر بخش، برنامه ریزی و تدوین سند های مورد نیاز پروژه آغاز خواهد شد. این مرحله با همکاری تیم طراحی محصول انجام خواهد شد.

استراتژی اجرایی

در این مرحله با مشخص شدن نیازهای کسب و کار در بخش های مختلف. استراتژی اجرا و استفاده از تکنولوژی های مورد نیاز مشخص و به تیم فنی و اجرایی منتقل خواهد شد. در این مرحله جدول اولیه زمان‌بندی اجرای پروژه نیز تهیه خواهد شد.

پیاده سازی

با مشخص شدن تمام نیازهای کسب و کار و انتخاب تکنولوژی های مورد نیاز، پروژه با جدول زمان‌بندی مشخص وارد فاز اجرا خواهد شد. در این مرحله تمام وظایف تیم های مختلف به صورت تسک های منظم به مدیر هر تیم واگذار خواهد شد.

کنترل

با بررسی و سنجش هر مرحله از روند ساخت پروژه توسط ابزارهای تخصصی آسیا استارت آپ. کیفیت اجرای هر بخش کنترل و مورد آزمایش قرار خواهد گرفت. در این مرحله ضمن کنترل کیفیت، اسناد ساخت پروژه نیز تدوین خواهد شد.

نتایج

با به اتمام رسیدن وظایف هر تیم در ساخت و توسعه پروژه، نتایج به دست آمده کنترل و با اهداف تعریف شده اولیه پروژه مورد سنجش قرار میگیرد. این مرحله از پروژه را میتوان آخرین مرحله از مسیر ساخت و راه‌اندازی یک کسب و کار دانست.

دست آورده های آسیا استارت آپ

0 +
پروژه‌های انجام شده​
0 +
سال تجربه
0 +
‫ﺷﺮﮐﺖ‌های ‬‫زﯾﺮ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬​

تماس با ما

008-svg

تهران،محمودیه، خیابان جمشید مشایخی، پلاک ۷

(ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ‬‫ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ‬ ‫ﻗﺒﻠﯽ)‬

021-91302015

ساعات کاری ۹ صبح - ۷ شب

008-svg

contact@asiastartup.ir

برای مشتریان و شرکای تجاری

‫ﺗﻤﺎﻣﯽ‬‫ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﻣﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻮﭘﺎ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﺕ‬ ‫ﺁﺳﯿﺎ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬